🔸Документы

Prin echivalare se înțelege evaluarea curriculum-ului parcurs de deţinătorul actului de studii pînă la eliberarea respectivului act de studii şi compatibilitatea acestuia cu sistemul de învățământ național prin prisma finalităților de studii şi competenţelor obţinute.
Recunoașterea şi echivalarea sunt urmate de eliberarea unui Certificat de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către autoritatea competentă a unei ţări (Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercatării al Republicii Moldova), prin care se oficializează decizia privind recunoaşterea şi echivalarea unui act de studii sau a unei calificări, obţinute în străinătate, fapt ce conferă aceleaşi drepturi posesorului, ca şi celor care au urmat studiile, la nivelul respectiv, în instituţiile de învăţământ din statul, care realizează procedura de recunoaştere (Republica Moldova).
Actele necesare în vederea recunoaşterii şi echivalării studiilor efectuate în străinătate
Pentru deținătorii de acte de studii, care NU au primit document de absolvire a instituţiei de învăţământ și solicităre cunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru a continua studiile în învățământul primar și gimnazial, Dosarul se depune la Organul local de specialitate în domeniul învăţământului (în continuare – OLSDÎ) sau la instituţia de învăţământ în care persoana solicită înscrierea la studii.
Conținutul Dosarului:
1)  CERERE TIPIZATĂ  adresată OLSDÎ/Instituției de învățământ, conform modelului (__________________);
2)  foaia matricolă / certificatul despre reuşită (situaţie şcolară), original şi în copie xerox, precum și traducerea actului respectiv, legalizată, în limba de stat sau o limbă de circulație internațională (engleza / franceza);
3)  situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate, dacă este cazul;
4)  acceptul directorului instituției de învățământ la care se solicită înscrierea;
5)  documente personale de identitate, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul; 
6)  procură notarială, dacă este cazul.